closeTerug naar inventaris

Transcriptie

265

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1735.

Manhafte vroouw

uijt het raport dat de Jongst na der

ward geweest zijnde gecommitt: bij hun

retour alhier overgegeven hebben, ons

gebleken sijnde, de verdediging van de

orang kaijen en lands grooten tot wokom

over het wijgerin van hulpe aen ’sComp:s

kruijssende vaartuijgen in a: pass„o mits

gaders haare gedane belofte van in

den aanstaande Jare haar Eebvoir tot

het bemagtige der maccassaarse en

andere lorrendraijers te sullen aeneen„

den het welke in soo verre een gewenschte

zaake soude zijn maar of dese be„

reijdwilligheijd wel sal gevolgd werden

van een goed effect komt ons wat

nadenkelyk en ongeloovelyjk te vooren

te meer dewyl ul: oen de g’'Committ:s na

derhand berigd hadde datter wederom

70. â 80. maccassaarse vaartuijgen agter

het land van arouw geweest waren en

d’ inwoonders van Wokam haar med

derven onderstaan gem: larren draijers te

bemagtigen uijt vreese en bedugting voor

de agterlandse volkeren die in een goote

menigte beslaan en na het genoteerde

bij gem: rapport ten tijde ul: sig agter

’t lard tot warkaij en kreij tot

in kopen