closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

Van Banda onderdato 31 Maij 1753.

d’ E Comp: geleverd hadde maar ook

dat de metselaars met het ophalen

der buijten muuren twee voeten hoogte,

in't vierkant g’advanceerd waren, waar„

omme uE: thans toesender den baas

over de huijstimmerlieden ten eijnde het

werk te besigtigen en het fundament

voor de op te bouwene Corps-du gaar„

de aftesteken, en terwijl mij bewust

is uE:s geringe voorraad van rijst en lamp

olij soo sinde uE: in dit stille weer met

sComp:s groote roeijschuijt vier lasten van

t eerste 45. kannen van’t laaste, waar

mede gedenke dat uE: tegens het afhalen

der specerijen sal konnen rondschiete

kunnende uE: dit vaartuijg weder be„

laden met soo veel spoeg=ts foelij als den

bootsman oordeelt te sullen konnen

bergen en aen den Leld:t Hermanus

suit bekendmaken dat oen zijn ver„

zoek indertijd zal gedagt werden waar

mede verblyve /:onderstond:/ VE: vrune

ten Dienste /:was getekend:/ N=s Nicolai

/:ter zeijde:/ Banda nassouw den

2. februarij p:o 1733.

Amboina

Aan