closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

Rosingain

Aan Fieke Arentssz

Zerg:t Commandant

aldaar.

a Manhafte vroomw

den onderkoopman en ondersteld hoofd

tot wayer Mons: Louis welman

heeft mij bij zijn terug komste overgege„

„ven het rapport door ul: van den mede

Zergeant Jan Hendrik reggers ont

fangen waar ontrent met aanslootelijx

ontmoet hebbe, derhalven zal desen

dienen tot bekentmaking dat de twee bij

ul: Zijnde timmerlieden ten dienste van

d’ Equipagie werf zullen moeten kappen

12. p:s setters van 10. d„m in't vierkant en

6. buijkstuiken van deselve dikte den

eenen wat krommer als den ander na

de overgaende mallen die ul: aan de

timmerleden moet overgeven ondertusschen

zal ul: dit kieltje met de kromhouten

die thans in voorraad zyn ende overige

ruijmte met brondhout moeten belaten

mitsgaders mij het selve ten spoedigsten

terug sende, sonder anders als dat ik

ben //: onderstond:/ vE: vrund /:was getekend/

A= Nicolat /:ter zijde/ Barda Noss=r den 11: feb: 1735.

de

D=o aij