closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda oonder dato 34: Maij 173.

en Lambert Curver sijn alhier over

gekomen, en de laeste int hospitaal

ter Curering besteld mitsgaders de

ontfangene penn: van den burger Tens

pesel en Barensz: ter somma van

rd.s 339: en 33. stuijvers voor reecq:

onbekende wesen uE: bij factuur aan ge

„rekend werdende uE: thans blykens nevens

gevoegd Cognoisiementje toegesonden de vol„

gende goederen als.

e

1. Pak Chitsen Casumab=s

2. vaten vleesch

2. _=o speek en

80. p:s goenjie lange

ondertusschen qualificeere uE: en den re„

sident tot ouren om de stuckende en

door de kalk g’infecteerde noten mus

schaten ten overstaan van twee expresse

gecommitt:s tot assche telaten verbran„

„den en mij de verklaringe daar van

te senden, inwelke verwagtinge verblivne

nn genegene groete /:onderstond:/ VE gge

den vrine /:was geteekend:/ N= Nicolai

/:ter zijde:/ Banda nassouw den

8. april 1733.

Waijer

Aan