closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Mui 173.

—¼ p:s baftas sw: br: heele

—1 _=o br: halve

d

1/8 d=o sm: d:o

50. kannen lai poly en

50. - ballast mandjes

omstandiger te sien bij het nevens gevoegd

Cognoisiementje, dog met de versogte

Thotassen waar voor uE: in andwoord

deses van der lijwvaten zal dienen te Eijsschen

kan uE: uijt eijgen gebrek niet gerieven en

ook niet met debosch houwers voor al

eer uE: mij de onbequame om nevens ondere

gereetschappen na Batavia te versenden

laat toe komen; ik sal swodra het doen

„lijk ende vaartuijgen terssen zullen zyn

uE: van kalk voorsien ondertusschen werd

uE: tot het verbanden der uijt de goede

g’quarbuleerde en door de kalk aange„

stokene noten musschaten qualificaten ver„

leen mits mij de verklaring dat zulx

ten overstaan van expresse gecommitt:

geschied sij toegesonden werd ik zal ook

en andwoord deses verwagten of tot Costij

geen occagie soude zyn tot het bergen

van een grooter quantiteit rijst en uE.

t een of onder voor de doorbrak door

ooste winden nog mogte benodegen om

te konnen blyven buijten verlegentheijd

en