closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

/:onderstond:/ VE: vrund ten Dienste

/:was geteekend:/ N=s Nicolai /:ter zijde

Banda Nassouw den 21: april 1733.

Waijer

aan Mons: Louis Welman

onderkoopman en hoofd

aldaar.

Vroouw Discrete

Jngevolge uE: versoek bij letteren van

den 20: deser laat ek uE: thans weder

toekomen d’ ligter den onderker met twee

roeij schuijten ten eijnde tot uE: overte

brengen 5. lasten rijst en dan nog een last

van dat graen net en vat vleesch

en d:o speck van rosingam het welk

uE: ten spoedigsten na het gem: eyland

sal dienen te vervaardigen ’t gune van

hier niet kan geschieden uijt gebrek

oen vaartuijgen, ik sal voorm: legter met

de restierende specerijen soo dra mogelyk

herwaard en uE: tegens aanstaande

Vrijdag aan dese hoofd plaatse verwag„

ten tot het bijwonen van den raad van

Justitie onder wylen blijvn ik na groetd

/:onderstond:/ VE: vrune /:was, getekend:/

N=o Nicolat /:ter zijde:/ Banda

nass=r