closeTerug naar inventaris

Transcriptie

299

Van Banda onder dato 3:' Maij 1743.

gedaen werden waar na de residentie

ourren ende post lacquoij mede ider

vijf schoten konnen doen.

wijders bekomt uE: bij dese occagie

vijf matt: om bi uE: dienst tedoen en

dewyl deselve volgens haar hoog Ed:s or

dre niet op de vaartuijgen mogen geplaats

werden soo zalck daar en tegen we

der een gelijk getal herwaart verwag„

ten om deselve in desen sieken en verlegent„

heyt de vaartuijgen te konnen stellen;

waar mede nagenegene groete verblijven

/:onderstond:/ VE: goeden vrund /:was ge

teekent:/, N=s Nicolat /: ter Zijde:/ Banda

nafauw den 28. april 1733.

Waijer

Aan Mons„r Louis Welman

onderCoopman en ondersteld

hoofd aldaar.

Vroome Discrete

Na uE: gecommuniceerd te hebben dat

alle de bij uE: ontfangene secerijen

alhier wel overgebragd en behoorlyk

geborgen syn so sal desen verder die

nen dat op den 30:' deser 'smorgens ten

9. uuren tot het bijwoonen der

voorstellinge