closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij A:o 1733.

uijt handen van den stuurman Jan Begraef

met de pattjallang De Kraaij den 16:' deser

wel ontfangen nissens vier lasten rijst;

waar van vier moeten tekort komt van

663 lb demoed alsoo ook twee moeten zout

ende slijp steer benevens een land loper

gen:t Pieter Candati gecomdemneerde en vor

ders uE: g’Eerde bevelens met schuldpligtig„

heijt g’observeert om deselve bodemptje

met brandhout weder terug testeeren de

welke thans met zyn lading brandhout

weder overkomt tot uE: g’Eerde;

versoeke uE: g’Eerde om 1000 p:s adap„

„pen ’t welk noodsakelijk is van nooden

om de 'st doeken te stoppen of versien, als

meede aan de kalk form, benevens bol„

last mnantjes water rieten en passier, als

mede bekomt uE: g’Eerde 8. stux onbe„

quame bilen, wegens de kalk formis

de Eerste laag geset en binnen seer

spoedig weder aen het hout kappen

en aen brenger aan de form; verders

is hier nog alles in een goede welstand

waarmede zullen ik met alle Eerbied

en onderdanig respect blyven /:onder

stond:/ als vooren /:was getekend.

1

J„n H: Reggers /:ter zijde:/ Rosingai

den 18:' 7ber: 1732.

Neira