closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24:' Mai :o 1733.

piloot terhand gesteld 21. p=s musquetten

die door de dagelijxe dienst onbequaam

geworden zyn met versoek deselve gere„

pareerd terug temoge langen, der Consta

„pel van der Heijde en wagemaker

gaen weder met dese bodem terug, zan

der dat gereniseert hebben met het

plaatsen der twee ledige ramparden

in steede der twee onbeq: affuijten, noch

de twee timmerlieden, en metselaar de

gedaen werk gekreegen hebben met het

maeken der twee deuren aan de kruijst

kelders zijnde het randsoen voor dese

maend aen laest genoemde ambagts ge„

„sel verstrekt. idem verselt dese den

soldaat Rendol Malkaster van dubling

met zijn volle geweer mitsgaders dat

van den soldaat Jan welgemold die het

zijdelijke op den 8: deser sonder testament

of iets natelaeten afgelegd heeft.

sluijtelijk betuijge dankbaarheit voor

de toestemming om ter occagie van mijne

indispositie voor 10. â 14. dagen Costi

te mogen overkomen waar van de vrij

„hheijd na ontjongst van noten musscho„

ten en foelij zal gebruijken te profiteeren

in vertrouwe van den spoedige herstel

ling; waar mede de eere hebbe van

te