closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banala onder dato 31' Maij

verblijven /:onderstond:/ als voren /: was

getekend:/ D=s Welman /:ter Zijd:/

Waijer, adg 18. februarij A:o 1733.

Neira

aan als voren

uw: Ed: gerespecteerde schrijvens van

30. der gepasseerde en 3:' deser lopende

maand nets enso de in gem: twee datums

door uw Ed: ten dienste dit Comptoir over„

gesondene drie lasten ript wel ontfangen

hebben betuijge schuldigen dank voor

de toeschicking van dien zijnde den

Zerg:t swackenburg insgelijx op den 3.

februarij alhier g’arriveert en den mede

Iike Arendsz: op den selven datum volgens UEd.

d:o, ordre Costi waars overgegaen den

laest gem: zijn kellebaere aen den eerst

gen overgegeven hebbende

verders dient tot uw Ed: Communica„

tie dat volgens uw Ed: mondeling ge

geven ordre het op den 16:' deser tot

ourien gevondene doodelikaam door

den Chirurgijn Jlurij en Zergeant swae

kenburg en presenten van den ressident

en een Corporaal ten gem: Comptoir hebbe

laten besigtigen de het hoofd eenige voelen

van deromp hebben zier leggen dog een

parig getuijgen ’t selve gants onkenbaer

te

375

1733.