close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0391

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banala onder dato 31' Maij

verblijven /:onderstond:/ als voren /: was

getekend:/ D=s Welman /:ter Zijd:/

Waijer, adg 18. februarij A:o 1733.

Neira

aan als voren

uw: Ed: gerespecteerde schrijvens van

30. der gepasseerde en 3:' deser lopende

maand nets enso de in gem: twee datums

door uw Ed: ten dienste dit Comptoir over„

gesondene drie lasten ript wel ontfangen

hebben betuijge schuldigen dank voor

de toeschicking van dien zijnde den

Zerg:t swackenburg insgelijx op den 3.

februarij alhier g’arriveert en den mede

Iike Arendsz: op den selven datum volgens UEd.

d:o, ordre Costi waars overgegaen den

laest gem: zijn kellebaere aen den eerst

gen overgegeven hebbende

verders dient tot uw Ed: Communica„

tie dat volgens uw Ed: mondeling ge

geven ordre het op den 16:' deser tot

ourien gevondene doodelikaam door

den Chirurgijn Jlurij en Zergeant swae

kenburg en presenten van den ressident

en een Corporaal ten gem: Comptoir hebbe

laten besigtigen de het hoofd eenige voelen

van deromp hebben zier leggen dog een

parig getuijgen ’t selve gants onkenbaer

te

375

1733.