closeTerug naar inventaris

Transcriptie

399

Van Banda onder dato 31:' Maij a:o 1735.

saem weer met deresterende gevorderde

rijst weder herwaarts temogen komen

ter afhael derresterende noten, en zoeg=s

foelij. hier mede zal ik voor tegenwoor„

„dig Eindiger beveelende uEE:s en leve Pa„

muelie in godes bescherminge en na mijne

eerbiedige groete steeds blyjven /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ L=s Welman

/ter zeijde:/ Waijer adi 20:' appril 1735.

Neira

aan als voren

uw Ed: twee g’agte missives de dates 30:'

maart Jongst leden en 8:' deser wel ont„

fangen hebbende soo gaan tot schuldige

nakoming van d’ordre bij eerst geciteerde

letteren nevens desen over de g’requireer„

de negotie boekjes deses Comptoirs excepto

het groot en specificatie boek der Jaren

23

nevens de gehoudene boekjes vanden

17247

Jaren 172/15: die mij nooyt ter hand gesteld

en hier ook niet vinden zijn; maar

sijn mij wel terhand gekomen de goede„

ren bij uw Ed: g’eerde van den 8.' deser

gem:. waar voor uw Ed: genegentlyk

dank zegge bestaende de genoemde ont„

fangene benodigt heden in't volgende.

1000. rd:s Contant

1. pak.