closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Muarij 173.

/:ter zijde:/ banda Lonthoir

den 20:' april 1733.

Neira

aan als voren

nademael de rijst en speck en vleesch

van d’ EComp bij mij alhier ten Eijlande

overgelaten behoorlijk verstrek ende

uijt gelevert is so versoeke u EE: seer

nedrig als dat uEE: p=r Eerste gelegent

heijt wederoom ander mogte toesenden

tot verstrekking van d’ aanstaende maend

maij dewijl het getal van d’arbeijders

alhier weijnig is, so versoeke ik u EE:

als dat mij wer eerste pandchiallang vier

van des EComp: arbeijders mogte weder

toegesonden tot het opregten en bran„

den van een kooloven onderwelk

getal ik wel wenschte als dat mij

des EComp:s slave tiandre mogd toe„

komen vermits den selve van alle

hier gepleegd werdende arbeijt bewugt

en mij dies halven seer dienstig soude

zijn en ik den selven als marimo

meene teinploijeeren vermits den te„

„genwoordig alhier agerende marimo

seer blooij in't Commandeeren en ten

anderen al teseer aanhankelijk met

de