closeTerug naar inventaris

Transcriptie

435

Van Banda oonder dato 3:' Maij A:o 173.

Augustus 1732

deses sijn E:E: te bebrieven hoeverre de

ambagtslieden met het slegte der sterkee

waeren g’advanceert en tegens wat tijd hij

staat maakte dat deselve ten eenemael af„

gebroken soude wesen; kunnende hij aen

de gecondemneerdens en ’sComp:s slaven die

ter zijner Comptoir en ter Eijlande rasin

gaen dienst doen, d’ordinaire verstrecking

van kleden voor een rondjaar doen en

den Chirurgijn Smaands een geras instede

van een halve salemp:s gem: geb: Cust

tot plijsterdoeken afgeven voor solange

als de werk lieden ter zijner Comptoir

aenden arbeid soude wesen.

En het ander aen den Coopman en pro

interem subalthern hoofd tot lont hoer

mons:t nicolaes bormeester van teneur

dan zijn E E. uijt zijn schrijvens van

den 12.' deser gesien had, dat de perkbe„

sitters onder sijn district en dat van

ourien gehorende wederom een lantum

van 30. p:s socq=s gecorteerde foelij aen de

EComp: gelevert hadde ook dat hij

den sergeant Jan hulscher en den guar„

tiermeester Pieter reijersz: die bereeds

na Batavia verlost waeren over

sendende mitsgaders door hem in plaats

van laest gem: tot het waarnemen

van