closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

augustus 1732

van dien dienst een nugter malt:s aange„

steld was en dewijl sijn EE: hem alhier

op mandeling versoek 1500. rd:s ter hand ge„

steld hadde soo souw desen verder dienen

tot communiatie dat ind’ thans tot hem

overkomende 'sComp:s grote roeyschuijt ten

dienste van syn Comptoir volgens inleg„

„gene factuurtje geborgen waeren 500. lb

buswoeder 1. last rijst 2. vate vlesch

2. d=o spek. 2. balus en 100. dubbelde

bossen rottings Java.

voorts soulv sijn E E: alsoo de tijd tot

het doen van den Jaarlijxe generalen

op neem bereets op handen was hem tegens

den eersten 9ber: aenstaende van dese

hoofd plaats toe senden twee gecommitt:s

in wiens bij wesen hij het selve soude

moelen doen en ook ten overstaen van

den Coopman en g’Eligeerd ondersteld

lantkoirs hoofd Martin Lelivelt ten

eijnde het met eenen soude konnen

dienen tot syn transport, na welkers

verrigting gem: lilivele den volke aCosty

moeste voorgesteld en sijn E E: de benodigde

papsieren toegesonden werden, benevens

een extract uijt het Journaal Ceneerne,

„rende het overwigt d'p de afgescheipen

noten musschaten mitsgaders het geeve

op.