closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bansa onder dato 31

steven door haar gewend sijn dog bij

aldien het gebeurde dat sodanige schee„

„pen of vaartuijgen door ul: op steeven

gelopen dan wel Eders in eene der hae„

„vens ontmoet wierden sullen ul: haar

'sComp:s wegens afvragen van waar ge„

komen en door wee uijt gereed syn wits

gaders waar heen haar Jntentie legt

hare passen afvorderen en in sonderheijt

om wat reden sij daar gekomen hoe

sterk bemand en waar in haer ladinge

bestaende is en bevindende dat het Euro

peanen niet onder den nederlandse staet

sorterende sijn sullen uE: hen aankundi

gen en bekend maken het regt van y„

gendom dat d’ EComp: daar is hebbende

haar dierhalven aanseggen, dat voor

haarl: aldaar geen handel te verhoppen

is en dat sij uijt dien hoofde te eersten

sullen hebben tevertrecken en d’ EComp:

buijten alle verhiideringe laten dog wanneer

die heusche vermaninge niets mogd helpen

en sij des niet tegenslaende daar, of

daar omtrent wilde verblijven sullen

ul: na haar nogmaals het regt en pos„

sessie van Eijgendom dat d’EComp: soo

met den swaarden als gemaakte kan

„del Contracten met d’ inlanders aldaar

verkregen

453

Maij 1733.

Septemb: 1732