closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

1sseptember 1732:

Banda onder dato 15:' Maij 1732

verkregen heeft voorgehouden hebbende

tegens haar heden protesteeren van alle

geeveld en daar uijt voort komende scha

de mitsgaders haar overgeven sodanig

een schriftelyk protest als ul: ten ge„

talle van drie stux onder een aparte

memorie tedier materie dienende tot ul:

narigd en schuldige observantie mede

gegeven werden.

Jnmiddens sullen ul: d’inlanders ter plaatse

daar sulx voorvald met bedrijginge van

onse ongenade, en swaere straffe moeten

onderrigten, dat sij haar pligt so van onder„

danigheijt als getrouwigheijt aen d’ EComp:

sullen hebben ’t agtervolgen en met

voorsz: Europerense of andere vreemde

natie geen demenste handelinge of gemeen

schap houden veel men haar voet aen

land laten sever naer hei met geweld

daar tegens stellen, en soo veel doenlyk

te traverceeren mitsgaders alle beletselen

tragten toetebrengen ende soo het gebeurde

dat ul: eenige Celebese bontonse, Ch„

ramse malaijese, of andere indische

vreemde natien, gints Elders severgende.

mogt ontmoeten sullen ul. deselve met

alle voor en binsigtigheyt tragten te

veroveren de goederen inde vaarth:

vindende