closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jan

Septemb: 1732

Banda onder dato 31:' maij 1733.

te laten gaen over de aenplanting van de

gem: Jalij boomen en telkens de bossen

en wildernissen wel door kruijssen

en nauwkeurig ondersoek nagem: swe„

ceri boomen tedoen om deselve vindende

almede te konnen destrueren en daar

van aen ons Jaarlijxe naderwaards te

sendene gecommitt:s behoorlyk rapport

gedaen te werden.

van gelyken sullen ul: ondersoek moeten

doen of onse posthouder hem tegens

d’orangkaijen en andere lands groten

onbehoorlijk aengesteld deselve in ’t een of

ander beledigd en widers met haar

in de gewenschte eenigheijt en vrundschap

geleefd hebben ’t sedert het vertrekt

der laeste gecommitt:s van daar niets

gaders of sy deselve ook eenig moleot

aengedaen dan wel hunne goederen on

behoorliker wesen als eijgen aen gemag„

tigd of afgedevongen hebben en soJa

sullen uE: sodanige quaddoenders sou„

der aensien van Personen aenstonds

vandaar ligten en met de bewijsen die

ul: ten haren lasten voor of sult

moeten beleggen tot ons versekert over„

brengen om na de grootheit hunner

misdaden alhier ten exempet van

andere