closeTerug naar inventaris

Transcriptie

461

Van Banda onderdato 31:' Maij 1733

Septemb: 1732

de drie eerste door hunne soonen de

Eerste levenkoos, de tweede killerouw

ende derde maskie gen:t mits ggaders

deveerde door de broeder van den verle„

den met name anthonij lowies als

door deminder Jarigheijd van den soone

van des overleden de wettigste daar

toe wesende, met bewilliging van delands

„groten besolliciteerd geworden sijn, soo

hebben wij ter vergadering meerm: ged:

vier personen Jder hun versoek g’ac„

cordeert onder Conditie nogtans voor

den laest gem: dat Syn gesag niet

langer sal duuren dan tot demeer„

der Jarigheijd van des overledens soon.

nawens ware ouderdom ul: sult

moeten inquereren en bij retour daer

van ons berigt doen sullende ul: uijt

onse name haar het selve besluijt moe„

„ten aankundigen en hunne onderdanen

tot verschuldigde gehoorsaemheijd ’t haar,

„waards moeten aanmanen, ten welke

zijnde uE: thans mede gegeven werd een

getekende verbond brief of acte van

authorisatie in stede van de overgebrag„

te oude voor den nieuwe aengestelden

orang kaije masckie over de negorije

Jalilla tot wettang dewelke door

ul