closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24:' MaA„: 173.

Ceptemal:

bequamlyk in hun onder hebbend kieltje

sult kunnen stuwen verEerende d’ Jnlanders

voor t kappen en aenboort brengen van

deselve drie rd:s aen lijwater om haar tot

dat werk destemeer oentemoedigen

Tot besluijt werden uE: ernstig gerecommandeert

de Chialoup met geene particuliere goederen ’t overladen

ende mede gegeven provisien te besnijnigen, be„

„sorgen, de Egter dat een ijder het sijne Erlangd

verloeft mede niet nadeloos op eenige plaatsen

maar ook voor al nergens als op het heer

koolen los over hem lopende sulx ul: over al

behoorlike, dog geen telang uijt gerekten tijd

moeten nemen.

voorts wenschen wij ul: toe een geluikige

voorspoedige, dog voor behouden reijse en

blijven /:onderstond:/ vE: goede vrunden

/:was getekend:/ N=s Nicolac, O=o Ew:t Koolwagen

N=o Bormeester M„r lelivelt A=m dewalkhe

e L=s welman /:ter zijde:/ Banda

int Casteel nassauw den 12. 7ber: 1733

den 13.' d:o

Saturdag

schreev d’ E: E. heer protempore gesaghebber

en briefje aen den Zerg:t Commandant

tot rosingam Jan Hendrik rigters der„

„nende in andewoord op desselvs brievje van

den 9:' deser dat thans tot hem overquam

de