closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dat onder dato 14: uaij 173.

Sseptemb: 1732:

4. boss: schagtenr

5. lb gesorteerde inkt sloff

4. Zegel lack

1/8 pot lood en rood aerde gesneden

12. kippen lond en soort

1. lb Cardoes gaeren

os

naelden

12. p:s d=o

Ds

8. boek: d=t papsier

1000. E: boss: rotting Java daar van

600:— Enkelde

200.- dubbelde

150. kann: lampolij

Zynde soo veel als deruijmte in dat vaar„

tuijg had toegelaten; sullende het manque„

rende namate van morgen hem binnen

korten werden toegeschikt; inmddens kan

hem tot narigt dienen dat op den 21: deser

in rade van Politae goedgevonden was

geen rijst aen deingesetenen dan eenelijk

aen de percq=ns en dat 15. lb. voor ider Eter

smaends tegens den ouden prij van 37: 17/2d:

’t last teverkopen.

dat den resident tot ouren Jacques

barril bij sijnen briev van den 17:' deser

aen hem geschreven seijde ter zijner Comp„

toirtje soo veele noodsakelyke reparatien soude

vers Eysschen quam sijn E:E: wat onaen

„nemelijk tevoren dewyl den heer gouvernins

David