closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31 Maij 1733

Septb: 1732:

en waar alnitgetewyffele wierd, schoon de

benodigele pappieren sijt E:E: niet toegesomhen

waeren gelyk dat wel hadde behoord en hem

immers niet onbekend was, weshalven sijn E: E:

deselve nog souw verwagten, en van gelyken ook

dat de ambagtsleeden tot ult=o 9ber: aenstaench

net sonde besig zyjn met het sligte der stere

te dewijl den baes over de met selleeden ten lijde sijn

E:E: aanwesen tot Costij gerapporteert dat stoet

moekte tegens den laatssten 8ber: gedaen werk

te sullen krijgen en om het selve tedoen stand

grijpen weere hem nogmaels gerecommandeert

over het gem: werk dagelyx het oog telaeten

gaen en sorge tedragen dat de werklieden

gecomdemneerdens en huujrlingen om den arbeijd

wierden gehouden; gaende daar nevens een

goede mainderoll om na dedaar onder

gestelde ordonnantie de gewone verstrecking aen

sComp:s besoldingen tot Costij en rosingam

tuoen, nawelkers verrigting sijn Ee E: degen,

tantie roll soo dra mogelik was, terug ver„

wagten Souw.

Woensdag.

den 1: october.

komt van Ceram uijt denegorij keffing den

nachodo achaet met sijn Jonk sterk

11. Coppen ter handel aanbrengende.

20. sacken oude pienang.

Jntegendeel vertreckt na zijn woonplaats

de