closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 34' Muar: 173.

october 1732

de Collomers tot ourien op den 29.' der

gepasseerde maend aen d EComp: geleverd

hadden.

6. socg=s raast foel.

Jntussschen ontping dE E: heer protenpo„

re gesaghebber nog een briefje van den

boekhouder en resident tot oureen Jocques

barriel, waer bij hij Seyde dat hy sijn

E: E: gerespecteerde schryvens van den 30.

der Jongst verstrekene maene 7ber: wel

ontfangen en daar uijt gesien hae dat syn

E: E: terhand was gekomen de Copia van

debriev welke hij aen't ondersteld hoofd

tot zouthoer o E: marten belivelt op

den 17:' der verledene maen wegens denodige

reparatien en benodigtheden ter zijner

residentie gesz: had mitsgaders dat syn

E: E: deselve wat onaenemelijk voorquam,

nademael sijn predccesseur fredrik moel

van d’ E: E: agtb: hier gouverneur David

van Ops /:Z: g:/ blijkens een briev van

demaend 8ber: des voorleden Jaars om

alles int notenhuijs hegd en sterk te

en ten maeken en het oog daar op te

houden ordre had gehad; ’t welk door

hem moll moeste versuijmt wesen

het welke den baco der huijstuimerlieden

die volgens sijn E: E: ordre vant een en

ander