closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' maij a:o 1735:

7october: 1752:

gequalificeerde ’sComp.s dienaren tot aen't

Zeehoofd deses Casteels geconvoieerd en

na dat vrundelyk afscheyjd van de blyvende

vrunden genomen en den manhaften Capsi

tamn mitsgaders den Coopman en fiscaal

Nicolaas bormeester gerecommandeert had

de gedurende sijn E: E=s af wesen nader

teneur vande memorie dee zijn E:E: voor

gem=te Capitain en fiscaal ontworpen, en

gisteren avond in wolituque vergadering haer

E: terhand gesteld hadde deverEijschte toe

sigt over sComp:s belangen tehouden de

reijse ondernomen heeft luijdende de nagelaten

memorie als volgt.

Korte memorie voor den man

haften Capitain otto Ewald Cool

wagen en den Coopman en

finaal Nicolaes bormeester

Concernerende ’t guat gedurende

mijn af wesen in het visiteeren

der Specerije perken gebouwen

&„a aen dese hoofdplaats zal

dienen verrigt tewerden

deewyl volgens haar Hoog Edelhedens val

g’Eerde ordre de Jaarlixe visite op alle

de buijten Comptoiren onder dit gouver

nement zorteerende door den gouverneur

dan wel de ’t gesag overdese provintie

heeft