close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

503

_

Van Banda onder dato 31 Mayj A:o 1753

October 1732

heeft moet verrigd werden, zoo ber om

niet al telang aen een uijt te blijven van

voornemen deselve bijposen tedoen en op„

den 23:' deser dereijse nade residentie oureer

te ondernemen uijt dien hoofde hebben

net ondienstig g’oordeeld den manhaften

Capitain Coolwager en den Coopman en

fiscaal bormeester dese korte memorie

terhanden te stellen ten eijnde uE: niet

onkundig zouden zijn van t geene voor

den dienst van d’ EComp: in mijn absen

tie dien de g’observeerd tewerden, en

Erstelijk zal den Capitain Coolwagen

sorge dienen tedragen dat het Casteel

nassauw nooijt zonder hoofd officier

zij en dat het avond gebed, ordentelyk

en na vereijsch ter ordinaire plaatse

gedaen werd, waar na het woord of parool

voor de Castelen nassauw en belgica mitsgaders

deburgerije door zijn E: uijt gegeven ende

rapporten 's morgens ontfangen zullen werden

zonder dat den gem: fiscaal sig daarmede

zal hoeven te bemoeijen

wanneer uE=s in mij absentie eenige missiven

uijt den naburige gouvernementen mogten

komen te ontfangen zullen uE=s zoo

spoedig als doenlijk is mij daar van kennise

moeten geven dog debrieven van de buijten

Comptoiren kunnen uE=s niet alleen oppenen

maar ook bij aldien uE=s oordelen zulx

verEyscht.