close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0519

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

503

_

Van Banda onder dato 31 Mayj A:o 1753

October 1732

heeft moet verrigd werden, zoo ber om

niet al telang aen een uijt te blijven van

voornemen deselve bijposen tedoen en op„

den 23:' deser dereijse nade residentie oureer

te ondernemen uijt dien hoofde hebben

net ondienstig g’oordeeld den manhaften

Capitain Coolwager en den Coopman en

fiscaal bormeester dese korte memorie

terhanden te stellen ten eijnde uE: niet

onkundig zouden zijn van t geene voor

den dienst van d’ EComp: in mijn absen

tie dien de g’observeerd tewerden, en

Erstelijk zal den Capitain Coolwagen

sorge dienen tedragen dat het Casteel

nassauw nooijt zonder hoofd officier

zij en dat het avond gebed, ordentelyk

en na vereijsch ter ordinaire plaatse

gedaen werd, waar na het woord of parool

voor de Castelen nassauw en belgica mitsgaders

deburgerije door zijn E: uijt gegeven ende

rapporten 's morgens ontfangen zullen werden

zonder dat den gem: fiscaal sig daarmede

zal hoeven te bemoeijen

wanneer uE=s in mij absentie eenige missiven

uijt den naburige gouvernementen mogten

komen te ontfangen zullen uE=s zoo

spoedig als doenlijk is mij daar van kennise

moeten geven dog debrieven van de buijten

Comptoiren kunnen uE=s niet alleen oppenen

maar ook bij aldien uE=s oordelen zulx

verEyscht.