closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1735.

1

october 1732:

verEijscht b'andwoorden.

d’odappen en gabbe gabben, welke de Cerommers

nu en dan, en de gorammers mogten komen

aentebrengen kunnen uE=s van die Smalle

handelaars voor reecq: van d’ EComp: tegens

de ordinaire prijs in kopen mits deselve de

goed zyn en hunne redelyke leugten hebben.

bij verschijning der vreemeldlingen zal het tot

voorkominge van moeijelijkheden ten hoogsten

verEijschen dat ter plaatse daar hare vaor

tuijgen ter vente leggen, een Corporaal en

ses gemeene militairen geplaats werden da

dan met eenen gehouden zullen zijn alle

een ijgelijk teverbieden niet binnen devaar

tuijgen van gem=te vreemde volkeren te lopsen

maar en menschen haar ver en eettharen

aen dewal telaten brengen, en aldaar

teverkopen dog deorembaijen en vrouwen

zullen op ’sComp:s timmerwerf moeten

opgehoeld en tot wegneeminge van disprij„

ten ten voordele van dee landsvolkeren

bij publicque vendutie aen demeest daar

voorbiedende ten overstaan van twee ge„

Committeerdens verkogt werden

vervolgens kan uE=s tot narigt dienen dat

de huijstimmerlieden nog bezig zijn aen

de Capitains wooning en met het maken

van twee meneen affuijten voor’t Comptoir

hollandia op louthoer ende scheeps d=os

aen de ligter den onteecker en lands

schuijten.