closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 34: Muaij 173.

Novemb. 1732

wierden deeld en vervolgens goede

maenden en randsoen oede besettelin

gen uijt en lieten de gesamentlyke orang

kaijs bij den anderen versamelen, die wij

alle uijt uEE:s naeme genegentlyk groe

„ten en aen den orangkaij over denegorije

patie genaemt liwan een 'sComp:s rotting

verherden waar over misnoegen en verwar

ringen onder de andere orangskaijs ont„

stond het welke van soo veel gevolgwas

dat de vijf orangkaijs Roeri torlelij

taresje roeroe en kiljouw ons versogten

dat in het aenstaende Jaar tot voor

koming van groter omheijlen welke daer

uijt invroeger tijden sijn ontstaendn

rotting weder mogte weggehaeld wer„

den alsoo sij een parig seggen alle Even

veel tesijn en geen rotting benodigd

te hebben stelden oen den arang kaij

torlelij over denegorije toijname ter hand

een nieuwe vlag waer voor hij uEE:

onderdanig doet bedanken de orang„

kaijen levenkoos en kiljauw over

denegorijen geles en werwar versoeken

uEE: seer beleefdelijk om een verbond

brief seggende dat de van hunne

vaders soek geraekt syn ook

rapporteerde den Corperporaal dat

op