closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

Novemb: 1732

Jaars gedaen versoek soo lange het

gesag over denegorije Commer soude mo„

gen voeren tot dat de soonen van

den overleden drangkaij Pieter Louis meer„

der Jarig weri welken Jongeling na ons

voor dewaarheijd berigt is en wy ook

aen Syn lichaems gestalte konnen sier

thans den ouderdom van 19. Jaren be„

rikt vroegende gem: anthoni Louis

nade verbond brief van den overledene

dog bequamen tot andwvord hij deselve

nooijt gesien hadde verEerde aen den

orangkaij Cornelis adamsz: over de

negorije Thimor d’ aen ons mede gege

vene Comp:s rotting die uEE=s daar

voor onderdanig bevankt en nevens

den opperorangkaij saul versoekt om

ider een nieuwe vlag insteede van

de oude temogen Erlangen

Dit dan het primipaelste van onse ver„

rigting sijnde sullen wy in generalen

termen nog pligtschuldig noteren dat

wij de posthouderen alomme vermaenden

gerecommandeert hebben met de

inlanders in een goede harmonie te

leven en op alle de voorm: Eijlanden

naeuwkeurig g’informeert na het

kiaten zaed dat destuurlieden van

a