closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lan

125

05

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beze

deriingot de qualiteiten en 't Jaarbanger afso„

lute aanstelling tolde ampten die Zijttansbekleeden

Verzoonen in ’t geheelt weeten.

1 DE Heer Pieter Walberck V:n Cuilenburg

Tonijali onderkoopmen 104 koopman en Eenste

Resident.

Hendrik Jan van Schuler, Uijtregt raa„ Mattroos A:o 1784 op denkoopman

weede Rekdent

69

Jndra aangeland

Hoog Edel verhoogd

_:o

o

Dervive, zoo wel bij den koning, als de

———„

ministene aanwenden; om de Boduw„

8

5

„ten ter behoorlijken tijd te moeten / zen„

Eee daar geland

un Hoog Ed: verhoogd

„den, en ter welker aandrang, den eers„t

1_

„ten eerbiedigen teekenaar, dit Jaar

_„ ——

_: —_ _:o

meer dan tien maalen ten hoove ge

_: _:

Jrhaogt

deneadiaatenen, weest is, dog altoce met een meenigt

„gen

: Gechaogt

Everhoogd

S:eKoonschijveende Exrusens, en beloff

ondia van geland

„ten heeft moete retourneeren, niet

n Hoog Edelh verhoogd

te min mag hij uw hoogEdelheedens

„dra aangeland

uuw Hoog Edelhverhoogd

heden gemoedelijk verzeekeren, dat

Jndia aangeland

hij altooe tonwaarschijnlijke Cordaat

un Hoog Ed: verhoogd:

heefft tragten te weederleggen, en den

C

_ „o —:

Koning selffe, op eene vvriengelijke, en

India aangeland

gepaste vrijse, de dieorder, en onregting

Hoog Edelh hoogd:

„tigheijde zijner naerdaanen, ten dien

oprigter heefft onder ’'t oog gebragt, dan

dewijl