closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geland

H

7

1:

D

't zel„

reige

hij

105

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deeze

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner bev

deringot de qualiteiter en Jaarbunger af19„

lute aanstelling tolde ampien die zijtanslekleeden

ver zoonen in ’t geheelt weeten.

125

DE Heer Pieter Walberck F: Cuilenburg

tayalionderkoopmen 1784 koopman en Eerste

Resident

Hendrik van van Schuler„ Uijtregt

1700„ MMauroos A 1781 ag Ligikoopeman

1

tweede Rekdent

Jndra aangeland

3

m Hoog Edel verhoogd

—:

—„

Excuse der needrige tee„

omtrent onde gedrane voorjaarige rap„

5

„kenaars of de voorjaar„

ge gedaane raportran porten, weegens de Peeper Cultuuren

——: 0 —„

peeper Cultuure

uw Hoog Edelheedens goedgunstige,

ded aar geland

un Hoog Ed: verhoogd

vergeering moeten afsmeeken, Dwwijl

1

_

—: ——

wij al te premateur, geloof hebben ge„

1

———

—:

„slaagen, aan de verzeekeringe, aatdien

Jchaagt

korls, door de bovenlander, na Barica

—: Gechaogt

Iverhoogt

Hoeloe Zoude kunnen werden versreeme,

—:

ondia aan geland

dan dewijl wij zulks thans nauwkeuri„

Hoog Edelh verhoogd

1

ger hebben onderzogt, durven wrij Uw.

dra aangeland

uw Hoog Edelhverhoogd

Hoog Edelheedens, dierhalven vrrzeet„

Jndia aangeland

„keren, dat zulks uijt hoofden, van de

Jun Hoog Ed: verhoogd:

1

verredistantie; en ontvegankelijke ber„

1

1

_

„gen, en bossen, zeer moeijelijk zijn zou„

India aangeland

„den, en met de Principaal verval, van

unm: Hoog Edelhfhoogd:

dat product, dierhalven eenlijk aan

de aanmeemende Rijst Cultuure moet

toeschrijven