closeTerug naar inventaris

Transcriptie

la

125

05

Generaele lijst der geculificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beve

de rimg ot de qualiteiten en 't Jaarbunger af 19„

lute aanstelling tolde Campien die Zijtans bekleeden

er zoonen in ’t geheelt weeten.

1 DE Heer Pieter Walberck F:r Cuilenburg

Wanalionderkoopmen 17o4 koopman en Eerste

Resident

1„ Hendrik Jan van Schuler, uijtregt

1720„ Mattooos A:o 1784 op den koopman

en tweede Rekdent

Jndra aangeland

2787

m Hoog Edel verhoogd

—:

to

Aan Zyn Edelheid

5

5

Den Hoog Edelen Groot en

—:

Agtbaeren Heer,

6

e

„der aangeland.

een Hoogid: verhoogd

1e

n

_ _o

18

——„

M:r Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Prhaongt

C Gechaagt

Beneevens

—verhoogs

:

DewelEdele eeven Raden

Cndra van geland

van Neederlands India

n Hoog Edelh verhoogd

1

dra aangeland

Hoog Edel Groot AgtbaarHeer

uw Hoog Edelhverhoogd

en

Andia aangeland

Wel Edele Heeren

un Hoog Ed: verhoogd

o

India aangeland

Naar alzending onder laadote Leet een bie„

wn: Hoog Edelhshoogd:

dige van den 22 deezen weederom 3: vaartuij

gen ingereedheid gebragt zijnde; om de Heer„

„ven naar uw Hoog Edelheedens hoofdplaats

t