closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L„a P. Copie Instructie voor den Capitein ter Zee Arie Simonse

koek, Commandeerende het schip Huisduinen, in de

Expeditie naar Riouw.

I. Copie Instructie voor den Koopman David Runde die als

Resident naar Riouw wederkeerd, gedateerd 24. De

„cember 1787.

U. Extract uit het Dagregister gehouden in het Casteel Ma„

„lacca Streekende van het overlijden op den 4. Februari

laastleden van den Wel-Edelen Gestrengen Heer Willem

Silvester, Capitein Commandeur en Chef van 'T Lands in

In die zijnde schepen van Oorlog en begraavinge van

deszelfs Lijk op den 5. daar aan.

1. Extract uit een Duplicaat brief van den Wel-Edelen Ge„

„strengen Heer Capitein Franciscus Iacobus Wierts, aan

wijlen den Wel-Edelen Gestrengen Heer Willem Silvester,

Capitein Commandeur en Cief over 't Lands in Indie

zynde schepen van oorlog Sul dato 16. Ianuari laasteeden

11. Extract uit een brief van welmeeden Heer Capitein Wierts aan den

Wel- Edelen Gestrengen Heer Gouverneur in dato 6. Febru

„ari laastleden.

2. Copie Berigt van den Cafitein Luitenant ten Zee Iohan Hen„

„drik Meijer, Concerneerende het Eijland Poeloe Zinang.

21. Copie Reflexie van het versterken der pantjallangs

door den Wel-Edelen Gestrengen Heer Francis„

„cns Jacobus Wierts.

2. Copie Relaas gegeven door den Maleijer en in

„wooner van Zahang Sarif Osman, ibini Japhar.

A. A. Copie Relaal gegeven door eenige van Pahan te Rund

aangekomen inlandsche militairen.

N„o 15.