closeTerug naar inventaris

Transcriptie

middel van bestaan waar van hij naauwelijks kan subsisteeren;

En dierhalven verzoeken wij ootmoedig dat het uwe Hoog-Edelheden

in dien Hoogst dezelve niet kunnen goedvinden in de Seperatie der

bedieningen van Ontvanger en Licentmeester te Condescendeeren,

ten minsten behaagen moge den gemelden Pl. Onderkoopman

Weederhold, geduurende den tijd, dat hij het Soldyboekhouder

en Winkelierschap waarneemt te vergunnen het genot

der hem nu toegevoegde helfte van de ontvangers en Licent„

„meesters aandel in het meergemelde middel van bestaan uit

Consideratie dat hij niet alleen in den dienst van de Com„

„pagnie is greijs geworden, zonder ooit eenige Lucrative post

bekleed te hebben, maar ook bevorens lang het ampt van

Negotie- Overdraager Yverig en trouw bediend, en daar

En steeds genoeden gegeeven heeft.

§ 54. De Adsistent Ian Fredrik Sago heeft ons bij

Requeste te kennen gegeven dat hij bij zijne te Batavia

onder Uttimo Februari 1785. afgeslooten en op den 22. Iuni

deszelfden Iaars hier ontvangen soldij rekening slegts voor

een saldo van ƒ 89. 12. —. gecrediteerd was, in plaatze van

ƒ 270.—. die hij tot den eerstgemelden datum hadt verdiend

Supliceerende dat daar op eene gunstige reflexie geslaagen

en de gage, die hij nog te goed hadt aan hem uitgekeerd

mogte worden. Wij gebruiken de Vryheid van dat Re„

„quest in Copie uwer Hoog: Edelheden aan te bieden en

te verzoeken om order te willen stellen ter redresse van het

voorschreven abuis,

Terwijl wij met ontzag en hoogagting blijven, Jon„

„derstond:/ Hoog-Edele Groot Agtbaare Wijdgebiedende

Heer, en Wel Edele Gestrenge Heeren, /:Lager:/ uwer Hoog

Edelheden zeer gehoorzaame en trouwschuldige Dienaaren

/getekend/ P. G. de Bruijn, A. Couperus, I: A. Hensel F: Sue„

rens