closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

„halven, op het daar toe gedaan verzoek van de gemelde Capiteins,

aan het eerste van de opgenoemde schepen voor drie en aan het

andere voor twee maanden rantzoenen verstrekken, en hunne

ledig gevallen, mitsgaders het schip Rotterdams Welvaaren,

dat in elke wagt 15.-. of 16:—: duim waters bij de pompen kreeg

binnen en buiten boord kalfaaten, in plaatze van zijne on„

„bekwaame bramraa met eene nieuwe voorzien, en zijne ver„

molmde boegspriet wangen laaten, om met gerustheid de reize„

naar de Hoofdplaatze te reentameeren; gelijk zij dat nu doen.

§ 57. Terwijl in den laastgenoemden bodem geladen

zijn 10'000. lb tins aan inktkokers om met de door het hoe„

„kerschip de Zaanstroom vervoerde 30'000.–. lb de 40'000. lb. te

voldoen, die Iaarlijks voor Nederland van hier geeischt wor„

den

§ 58. De met het schip Spaarenrijk van Souratte gearrig„

„veerde Onderkoopman Jan Iacob van Polanen de Bevere heeft

bij Requeste aan ons verzogt om op het schip Rotterdams

Welvaaren te mogen overgaan, alzoo hij vreesde door het traag

zeilen van den bodem waar op hij was versteken te zullen wee„

„zen van met de eerste van Batavia te huis vaarende schepen

te kunnen repatrieeren, dog hoeeer hoe liever ter Hoofdplaatze

wenschte te zijn: En geconsidereerd de suppl: zig maar als

Lastagier op de eerstgemelde kiel bevondt, hebben wij in zijn

verzoek bewilligd vertrouwende dat UwE Hoog-Edelheden

zulks wel zullen gelieven te passeeren.

§: 59. Wij hebben daarentegen op het schip Spaarenrijk

geplaatst een der Sous Luitenants van het schip Rotter„

„dams Welvaaren, met naamer Daniel Tomasse, en van

deezen bodem, dieze wel missen kon, ook geligt twee quar„

„tiermeesters, benevens zes Mattroozen, om op onze met Eu„

„ropeers zwak bemande vaartuigen geemploijeerd te worden

860