closeTerug naar inventaris

Transcriptie

galei nu naar derwaarts; gelijk dat reeds in het midden van

Februari geschied zoude zijn, waaren wij door het emploi„

van meest alle de hier bescheiden vaartuigen tot de Riouw„

„sche Expeditie niet verpligt geweest om haar toen zij van de hel„

„ling kwam eerst eene togt naar Pera te laaten doen.

§ 17. zij wordt. verzeld van de daar toe mede in staat gebrag„

„ten ligter de Haas, die volgens onzen eerbiedigen van den

15 December 1786. § 44. hier zelfs de kosten van onderhoud niet

waardig, en blijkens ons nader schrijven van den 16 Maart 1787.

§: 3. eenlijk uit noodzaakelijkheid aangehouden was, dog nu niet

langer dienen kan, zonder van eene nieuwe huid voorzien te

worden

§ 18. Bij een Berigt van den Equipage-opzigter Meijer

c. S. deezen in copie bygevoegd, zal uwer Hoog-Edelheden eon

„steeren, dat beide de voorschreven vaartuigen bekwaam geagt

worden om met genoegzaame gerustheid de reize naar Batavia

te kunnen onderneemen.

§ 19 De persoon van Iohannes Sinkelaar, die als geheim„

„schrijver van den Wel Edelen Gestrengen Heer Willem Silvester

in 's Lands dienst geweest, dog met het overlijden van zijn wel

Ed. daar uit ontslagen is vaart met de meergemelde galei over

buiten laste van de Compagnie zynde hem zulks geaccordeert

op zijn daar om gedaan verzoek

§ 20 Wij bieden uwer Hoog Edelheden reverentelijk aan rijf

Requesten, die aan Hoogstdezelve gedediceerd zijn, naamelijk,

Een van den Opperkoopman en Hoofd administrateur Abva„

„hamus Couperus om wanneer de ondergeteekende Gouverneur zijne

demissie erlangt gelijk hij bij aparten brief van heden verzoekt

hem in het hoofd bestier hier ter kuste te mogen succedeeren;

En vier van den Koopman François Thierens, de Onder„

„kooplieden Christiaan Godhied Baumgarten, en Gerrit Pun„

„gel, mitsgaders den Boekhouder Jacob van Haak, om in zoo„

danigen

2