closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„de maand naar queda gezonden en op den 27. Maart gereverteerd

is heeft er niet meer kunnen bekomen dan 54½. koijangsrijv

en 20. —. koijangs padi, zelfs tot den buiten gewoonen prijs van

67. sp. reaalen voor de koijang of 5000.-. lbb van de eerste

en 32.–. sp. reaalen voor de Koijang of 800.-. gantings van

de laaste blykens het Rapport, hier nevens in Copie over„

Wij laaten nu dien bodem van de gemelde

„gaande:

graanen ontlost, naar Batavia vertrekken, en bedienen

ons van deeze gelegenheid om in eerbied te antwoorden

op uwer Hoog-Edelheden zier gerespecteerde gemeene

10

brieven van den 27. April, 29. Iuni, en 19 Iuli, 3.O. Au

„gustus, 24. September, 9. en 22. October 1787, voor zoo ver„

„re zulks niet reeds geschied is; Terwijl wij naar gewoon„

„te bij deezen insereeren het ontvangen Extract uit der

Heeren Majores Hoogst geagte missive van den 12. De„

„cember 1786. met ons antwoord op dezelve

Extract Patriasche Generaale

Eerbiedig Antwoord

Missive geschreven door de Hoog-Edele

Op het hier bezijden staande

Heeren Zeventienen in Nederland aan

Extract

Hunne Hoog-Edelheden, den Gouver„

„neur Generaal en de Raaden van In„

„die te Batavia, en gedateerd Amsterdat

vande

den 12. December 1786., alwaar onder oo:

8318.

Aangaande den algemeenen staat van

zaaken van het Gouvernements van Mals

„ca geene andere brieven ontvangen hebben=

„de dan uwe generaale adviesen van 2.

October en ultimo December 1784. Zul

„len