closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hen

ten

§ 342.

De opverling geschied bij rijksdaalders van

48. Stuivers dog de betaaling met ronde spaance

reaalen, die van de Pagters niet hooger geaccep„

„teerd worden, dan tegen 64.-. Stuivers ieder hoe„

„wel dit soort van muntspecie hier gangbaar„

is tegen 68.-. Stuivers. Wij verzoeken Uwe

v„rootmoedigs

wel Edele Hoog-Agtbaarhedens, om op dit sup

te willen nazien wat wij geantwoord hebben op

uwer Wel Edele Hoog-Agtbaarheden geëërde

brieven van den 7. October 1779: 555. tot 57

en 27. November 1783 §543 tot 145. geinse„

„reerd bij onze adviesen naar Batavia van den

20. Februari 1781. en 15 Iuni 1785, mitsgaders

advis

nze bedenkingen in de eersten dien„ 125.

§ 343:

35

om de Spaansche reaalen van den Pagter niet te„

„de cours van 68.–. stuuers, welke dezelve hier hebben, maar tegen

Stuivers aan

„gen die van Batavia van 64.

te neemen, indien het doorgaat, zoo als zulks

ook waarschynelijk is, dat de Pagter sbij

het aanslaan van de pagt daar op rekent

Ook is ons niet klaar gebleken, hoe deeze

berekening van den pagter bij het uitloo„

„ren van zijn pagtschat betoogd zou wor„

„den gelijk uwE meenen uit het voorgedraa„

„gene door de Ministers bij hunne advigsen

van den Iaare 1781 dat namelijk uwe be„

„rekening van het Spaans, hetwelk de Zag„

„ters betaalen bij hem geen zins eenigen in„

„vloed kan hebben zoodanig dat daar uit

een meerder of minder rendement zoude.

resulteeren

Immers dit gevoegd bij uwe verklaring dat

de Ministers hier mede hadde willen zeg„

„gen, dat de Pagters Steeds hetzelfde getal

Op. reaalen daar voor zouden besteeden, onver„

schillig of de Compagnie mogt goedvinden

dezelve tegen 64.-: of tegen 68.—. Stuivers te

berekenen, schijnt de gedagten daar heen

te brengen, dat de opveiling van de pagt

mede in de specie van Spaance reaalen

geschiedt, maar, hoe moeten wij dan

vraagen zou en zulk een geval te paskun„

„nen komen die berekening van den Pagter

voor dat hij zijn bod doet waar van zoo

aanstonds gesprooken is

De uitlegging welke UwE hebben gegeven

aan het voorstel der Ministers om het Le„

„rasche tin tegen 68. stuivers in te koopen

is ons vrij aanneemelijk voorgekomen, maar

wij kunnen niet afzijn aan te merken dat

vermits het onderwerp van dezelve reeds

tusschen