closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§344

De Staatrekening deezes Gouvernements

van het Iaar 178/3/ benevens de korte demon

„stratie der lasten en winsten, is geinsereerd

bij onzen brief aan de Edele Hooge-Indische

Regeering van den 19. Maart 1784. en het

afschrift van dien brief ten zelfden dage

dubbelvoudig naar Batavia gezonden voor

Nederland gelijk ook nader op den 15.

December 1786.—.

tusschen uwE. en de Ministers in den Iaar„

1781. verhandeld is, wij zekerlijk zouden he

„ben mogen onderstellen dat uwE in 174

omtrent de mening van de laastgemelde

reeds volkomen zeker zouden zijn gewees

hetgeen egter; zoo als wij uit uw antwoor

Zeen, geenzins heeft plaats gehad

Over den waaren staat van dit Cantoor„

zoo als die bij het sluiten der boeken van

178 2/3 zig bevonden heeft, kunnen wij

niet oordeelen als die uit der Ministeren

brieven en papieren, gelijk zulks behoor„

niet hebbende kunnen nagaan

Wij zullen dus slegts in het alge„

„meen aanmerken dat, hoe zeer de las„

„ten alweder met ƒ6564.19.8. waren ver„

amp; meerdert in vergelijking van die van

het voorige Iaar en dus het daar voor

bepaalde bij de Memorie van Menage te

boven gegaan waren met wel ƒ 58067.16.-

wij nogtans met genoegen hebben gezien

dat dit Cantoor meerder winsten en inkom„

„sten hadt gehad dan lasten tot een be„

„dragen van ƒ 5887. 8. en dato hetzelve

dus in vergelijking van het voorige Jaar

te vooren geraakt was ƒ 22562.—.8.

Wij hoopen nu dat de Ministers, inge„

„volge van uwe aanbeveeling geene moete

of oplettendheid zullen hebben gespaard

tot uitwinning van onnodige ongelden;

„geen

het te noodzakelijker is, daar die van

de Riouwsche Expeditie in het gemelde,

boekjaar eene aanzienlijke som van

wel ƒ 242216. 8-. bedraagen hebben, en.

het te vreezen is, dat die onkosten in het

volgende boekjaar niet vermindert zul„

„len zijn

5345