closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37

_

Laastelijk betuigen wij ons genoegen, dat

§345.

de generaale restanten in het voormelde

boekjaar van 17827/3. bij vergelijking van

het voorgaande met ƒ 69371.15.8. zijn

vermindert.—

(:onderstond) Accordeert /getekend)

L. de Elwijk E. G. K.

cheepen en vaartuigen

§ 22. Van de Zes losboots die uwE Hoog-Edelheden op ons

verzoek om tien stuks, besloten hebben op Tara te laaten aan„

„timmeren, zijn ons twee stuks van daar toegezonden en reeds

in gebruik; dog wi verzoeken uwer Hoog-Edelheden, om

niet alleen de manqueerende vier maar ook nog vier stukste

mogen erlangen, dewijl met een minder getal dan tien stuks

niets ten vollen beantwoord kan worden aan het oogmerk

van derzelver ontbiedinge, bij onzen brief van den 29 Iuli

1786 vertoond om naamelijk de hoogloopende kosten van ge„

„huurde steenbokken voor de Compagnie uit te winnen of

draagelijk te maaken.

§ 23. Ook verzoeken wij uwer Hoog-Edelheden, om ons in

dit Iaar te willen doen bezorgen de Sjampang die bij het

nevens onze adviesen van den 16. Maart 1787. overgezonden

Berigt van wijlen den Equipage opzigter Telgerhuijs voor Riouw

is noodig geoordeeld en ons door uwe Hoog-Edelheden bij

geëerden brief van den 16. Iuli 1787. §118. toegezegd nadien

wij, wegens gebrek van zulk een vaartuig, een van de twee

door 's lands Esquader in het Jaar 1784. hier agtergelaaten

ponten of schouwen, waar van in onze adviesen van den

die de overheden van de

15. December 1786 § 43. gesprooken wordt, en in het najaar

1786