closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1786 en voorjaar 1787. naar Batavia vertrokken Schepen Hoolwerfen

de Zaanstroom zwarigheid maakten van op sleeptouw mede te neemen,

naar Riouw hebben moeten zenden, dog dezelve ten gebruike ginder

veels te groot is.

§24. De Capitein Luitenant Johan Hendrik Meijer door uwe

Hoog:Edelheden in het ampt van Equipage -op zigter bevestiga,

zoo lang 's Lands schepen hier aanweezend zijn niet gemist

kunnende worden zal na het vertrek van dezelven met den

opneem der kusten langs deeze straat voortvaaren dan wij

difficulteeren niet zonder reden om hem of iemand anders

gelijk wij blijkens § 4.8. onzer advisen van den 15. December

1786, van intentie zijn geweest te doen, met een ligt vaartuig

naar Bliton te zenden ten opneem van het vaarwater tusschen

Borneo en Banca, dewijl hij somtijds gevaar zoude loopen

van door de Zeerovers genomen te worden, die men zegt er in

menigte te zwerven, en verstouten ons derhalven uwer Hoog-

Edelheden in bedenking te geeven of niet van de Hoofdplaats

twee of drie gearmeerde pantjallangs, dan wel een klein scheep„

„Jeten gezegden einde naar derwaarts zouden kunnen worden

geexpedieerd

§25. Belangende het getal der hier benoodigde vaartuigen,

bij onze advisen van den 16. Maart 1787. §5 opgegeven,

kunnen wij uwe Hoog-Edelheden, in antwoord op Hoogst„

„derzelver geëerde remarque bij missive van den 16. Iuli 5118,

bij deezen verzekeren dat, daar wij dat getal zoo na immers

mogelijk bepaald hebben, wij het met minder niet zullen kun„

„nen stellen, buiten merkelijken ondienst van de Compagnie

en zelfs drie vaartuigen meer zullen nodig hebben, indien

omtrent Riouw bestendig vier gearmeerde vaartuigen kruis„

„sen moeten, gelijk de Heer Commandant en chef van SLands

schepen Wierts tot adsistentie van die plaats in haare desen„

„sie