closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Per Transport ƒ

13805:19.8.

1. —. pakje met stof en gruis van nagelen;

1.–: ps. metaalen draibas van 1. lb van het schip de

Dolphijn, en

2.– ps dreggen, die alle onbekwaam zijn,

benevens

1. kist met onbekwaame goederen

Sommeerende ƒ 13805.19.8.

Producten

§30: De inzaam van tin te Pera met welks opulentie uwe

Hoog-Edelheden Content zijn geweest is sedert van tijd tot

tijd considerabel veragterd, gelijk de ondergeteekende Gouverneur

zulks bij zijne aparte brieven van den 29. September 1787.8125.

en 18. Januari 1788. §1. aan uwe Hoog-Edelheden berigt

heeft, en bij nader gelegenheid nog berigten zal benevens den

uitslag zijner poogingen tegen de Schroomeloos gepleegd woreen„

„de sluckerijen in dat mineraal. —.

§ 31. De Supercargas van Comps handel te Canton in China

door uwe Hoog-Edelheden belast met de bezorging herwaarts

van de tot de tinsmelterij benoodigde groote Staale pannen, ons

dezelve niet hebbende toegezonden, zullen wij den Nagoda der

van Eimui aangekomen Ionk tragten te beweegen omze ons in het

volgende Jaar te beschikken, alzoo wyze dan beterkoop zullen

krijgen, dan uit handen der Macauers; terwijl het weinigtins,

dat men nu te Pera levert, in een kleiner soort van China„

„en muedasche

„sche„ pannen ligtelijk gesmolten kan worden.—

Tomeinen.

§32. Bij de geeerde remarque van uwe Hoog-Edelheden over

de