closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

mogt niet langer genoten dan tot den 14. Mai des„

„zelfden Iaars, of den dag dat Riouw verlaaten is en

dus voor minder dan den bestemden tijd gerekend

van den 19 Iuni 1785, blijkens onze Resolutie van den

25. Augs. 1787.

9

§ 31. van het ontvangen Berigt van den Heer Com„

„mandeur en Opper-equipagemeester Blom E. S nopens

het buitgeld dat hier niet betaald heeft kunnen

worden, hebben wij copie afgegeven aan de Negotie en sol„

„dij- bedienden, om, volgens het daar op bij uwe Hoog-Edel„

„heden genomen besluit het aandeel der gesturvenen te laa„

„ten inhouden ten voordeele der Compagnie, en dat der overigen

te laaten voortloopen tot tijd en wijle zij zig zelfs bij uwe Hoog

Edelheden ter ontvangst zullen komen te addresseeren.

§ 38. Op uwer Hoog-Edelheden geëerde recommandatie bij

circulair Extract uit de Notulen van den 20. September 1787,

voortgevloeid uit de van de Heeren Majores bij Hoogst„

„derzelver generaale missive van den 12. December 1786,

om onze gedagten met alle naauwkeurig- en omzigtigheid

te laaten gaan over de maatregelen die men zoude kunnen

beraamen ter invoeringe van zoodanige middelen van sinan„

„tie, welke buiten merkelijk bezwaar voor Dienaaren en inge„

„zetenen mitsgaders zonder bedugting voor com„

„motien en nadeelige gevolgen ter verbeteringe

van Comps bestaan tot stand te brengen zou„

„den zijn moeten wij bij deezen gemoedelijk verklaa„

„ren, dat daar de Maleijers, Chineeschen, Mooren,

en Tentieren hoofdgeld opbrengen, en verre de meesten

van