closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het eerste geval naar evenredigheid zoo veel minder voor de geme

„de pagten zouden hebben uitgeloofd, daar zij nu de betaaling van

12.–. per cent in het jaar, den gewoonen interest hier ter plaat„

Wij verzoeken uwer Hoog-Edelheden

als ongevoelig doen.

derhalven, om bij deeze schikking te mogen continueeren ten

minsten tot dat de gemelde somme aan de Compagnie Za

weezen gerestitueerd

Belastingen en vergoedingen of

ontheffingen en Remboursemen

Vat Van de herwaarts te rug aangereekende sp. reaalen 202„

die Edwold Heug, Opperstuurman van de in het jaar 1782 naar

„taria gezonden Deensche Snaauw La Anthonetta Maria J

genoten hadt, hebben wij blijkens onze Resolutie van den 13 A

„gustus 1787, de eene helfte door den Hoofdadministrateur

Couperus met den Fiscaal Thierens, en de andere helfte uit de

boedel van wijlen den ontvanger „e Licentmeester Hoijnck va

Papendrecht aan de Compagnie laaten rembourseeren.

§ 45. Ook hebben wij ter zelfde gelegenheid, om aan de gee

„de order en intentie van uwe Hoog-Edelheden bij missive

van den 16. Iuli 1787. § 144. te voldoen, besloten van het

in Comps. kasse gebleven aandeel van den Hoofdadminist

„teur Couperus c.S. in het prijsgeld van het op de Engelseh

veroverde schip la Betsij ter Somme van rds 14711.9.-. aan

hun te laaten afgeeven rds 7611.9.-, dog de overige rds 7104

met een gelijk montant van rds 7100.-, uit den boedels

gemelden van Papendrecht in Comps kasse overgebragt, de

laaten strekken ter Schadeloosstellinge van de Compagt

omtrent zoodanige rds 14200.-, als waar van het butod

„gen Extract uit uwer Hoog-Edelheden Generaale Resol

„tien