closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wijdens dat Radja Soea bij deezen te weeten, dat hij van hem

onlangs te Riouw is voorgevallen hoegenaamt geen kennisse en nog

minder ooit eenige intentie gehad heeft van de compagnie af te

„den, waar omtrent voijelijk onderzoek gedaan kan worden bij Capite

Salim die de Riouwsche zaaken gezien en gehoord heeft.

Nog dient deeze ter communicatie dat Radja Toea gemelden

„pitein Sulim zijn vrijheid geschonken en daarenboven ter overbrengin

14

naar Malacca aan hem overgegeven heeft alle de soldaaten die ond

Radja Trea geweest zijn

Thamat

Getranslateerd volgens opgaave van den Moor Codja Machom

/onderstond/ Malacca den 15. Iuli 1787. /lager/ door mij /getekend/

C: G. Baumgarten.

Translaat Maleitsche Missive geschreven

door den ouden Koning van Siac Radja Mad„

„homet Ali, aan den Wel-Edelen Gestrengen

Heer Pieter Gerardus de Bruyn, Gouverneur

en Directeur der Stad en Fortrasse Malacca

met dies Resport.

Ileiding naar gewoonte

Den brief van mijnen vriend en het daar bijgevoegde geschenk van

4.-. ellen fluweel, en

3.

p„s Chikzen

heb ik te Patoepahan ontvangen en betuige daar voor mijne sincere dankbaar„

„heid.

De in mijnes Vriends brief bedeelde communicatie van den Resident te sa„

„lembang, dat mijn neef said Ali onder Banca zig ophieldt en daar de Iulem„

„bangsche tin - vaartuigen beroofde, hebbe ik zeer wel verstaan. Ik be„

„tuige aan mijnen Vriend bij deezen, dat suit Ale bij zijn vertrek van hier

niet anders heeft. voorgegeven dan naar Broene/ Boonco/ te willen vertrok„

„ken ter ontmoezing van zijn Tante, en dat ik hoegenaamt geen deel in zijne

an,

M