closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Malacca

en omtrend straat drioens rondswerven:

Wijders heb ik ingevolgen uwelEd: Agtb: aanschrijvens de Palembangse Kruijs„

„sers aanbevoolen alle de naar Malacca of Riouw passeerende vaartuigen ’t

verlieten van Reona bekend te maken, en dezelve boven de hoek van Ba

„tokerang te Convoijeeren en haar teffens te verwittigen dat zij op de hooghe

van de poeloferelle de voormelde twee Malacse Kruijssers tot Convoij zul

„len vinden, de Zwakke bemanning en gevingheid der alhier dienst doende kruijs„

„vaartuijgen belette mij om de Smalle handelaren tot op de hoogte van poe„

„loferelle te laaten Convoijeeren, intusschen heb ik van de door UwelEd: Agtb:

behaalde zijnen ter verkenning zo wel als de aanduijding van de op Riouw

naargelaate Chialoup de Johanna een nuttig gebruijk gemaakt en hier van

bereeds Copia met de benodigde order aan de kruijssens afgezonden.

Ovenigers betuijg ik mijn dankbaarheijd wegens de door UwelEd: Agtb: ge„

„gevene ordre omtrend de alhier vondgezworve hebbende Siadsche Zeeroovers.

En hebbe de Eer naar toewensching van al wat dierbaar is mij met de

meeste Eerbied te Noemen. /onderstond/ Wel Edel Agtbaren Ernstfeste Man„

„haften voorzienige Discreete Heer en Heeren. /lager) Uwel Edel Agtbaren

gehoorzaame Dienaar /getekend/ P. Walbeeck /in margine/ Palembang

den 7. Julij 1787.

Aan den Wel Edelen Agt baaren Heer Pieter Gerardus de Bruin

Gouverneur en Directeur

benevens

Der Politicquen Raad, aldaar

WelEdele Agtbare Heer en vrienden

UwelEd: Agtb: geherde letteren van dan 19: xber A„on p„o wel om:t van„

„gen hebbende, was het ons tot genoegen daar uijt te moogen ontwaaren dat

de Successive in den gepasseerden Jaere van hier gezondene 4: p„s Jollen en 51.

Coppen Militairen, wel aldaar waaren aangebragt

De in den gepasseerden Jaare door Hunne Hoog Edelh„s voor uwelEd:

Agtb: