close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

ter nadere verantwoordinge

§64. omtrent het werk van de Boom verwagten wij vol„

„gens uwE promesse, alle voortvaarendheid en teffens de moge„

„lijkste bezuiniging van kosten, terwyl wy approbeeren

dat uwe, om met zekerheid te weeten hoe veel„ paalen daar toe

eigenlijk vereischt wierden, door den Sousluitenant ter Zee„

Johan Christiaan Meijer eene nadere berekening van dezelve

heeft laaten maaken en ten dien einde de breedte der rivier

meeten

§ 65. Schoon wi zeer verlangen de Riouwsche lasten

niet te zien vermeerderen moeten wyegter, om de daar voor

bej uwe Secreeten brieven van den 9 Februari en 24 April

15. en 25 geavanceerde redenen, Condescendeeren in uw E

voorstel om de flanc van de hoofd fortresse aan de Noordzyde

in te trekken de daar staande negentien battergen en

hoofdwagt te verplaatzen, het pakhuis geheel te ver„

„nieumen, en er een rijstkaamer met planken vloer

Maar, gemerkt voor eerst

en beschotten by te maaken

niet anders als het pakhuis, en, na dat de voorschreeven

1000: ps boschplanken beschikt zin de rystkaamer onder

handen genomen kan worden, nadien uwe schrijft dat men

zonder de (by den Eisch van den 2 April gevonde): 66 ps zwal„

„pen van 2en 3 duimdik aan de verandering van het fortje

„ficatie werk niet roeren durft en men deeze zwalpen

niet voor het jaar 1788, gelyk uit ons schrijven van den

20 April af te neemen is van Batavia zal kunnen er„

„langen gelasten wy UwE, tegen het wegspoelen van den

grond aan de gemelde zijde van de hoofdfortresse intusschen

zoodaanige voorziening te doen, als raadzaam zal wor„

„den geoordeeld, en approbeeren dat uwe bij provisie drie

Zwaare batteryen heeft laaten vernieuwen en vier andere re„

„pareeren met de bij het demolieeren van Poeloe waijang daar

gevondene dikke planken

566. Gelyk wi voorts nog goedkeuren, dat uwe met de bark

de standvastigheijd herwaarts gezonden heeft de overtollig geweest

zynde