closeTerug naar inventaris

Transcriptie

139

Hll Edele Gestrenge Heer

Heeren

§2 Den 4 dezer met het aantreeken van den dag za

men den Sulthan Machmoet met zijn vloot de Gallowe

Concordia en den Ligter de Haas voor onze hoofdfortrese

geankerd leggen met het opgaan der zon liet ik zijn Hoo„

„heid zo uit de hoofd post als van den berg en den Hoeken

Katwijk aan zee met eenige Eerschooten begroeten welke van

T vorsten Panjajap beantwoord zijnde, kwamen twee gecom

„mitteerde met het retour des Konings en zijn reis gezelschap

bekend maaken en aanzeggen dat op het moment de Revier

zou opvaaren, waar tegen zijn Hoogheid een gepast Compliment

liet maaken en des nade middags door twee inlandsche Ca„

„piteins heb laten verwelkomen

§ 28 De Pantjallang Bliton heeft blijkens geac„

„crocheert Rapport van zijn laading 12 lb koffij Boonen

te nen uitgeleverd

§ 29 De door uwel Edele Gestrenge en wel Edelens

aangestelde Perzoonen tot Capitein der Chineesche Natee

alhier Ting Bienko en Hoea zijn op den 5 dezer loopende

maand ten presentie van de Europesche officcieren en suil„

„thans Gecommitteerden, capres door mij daar toe geuuve„

„teerd aan mijne wooning na het voorlezeng van ieders

Patent behoorlijk onder eede gebragt, vervolgens door den

Commandant Vetter, den Seriba Bruijns en de voorsz:

gecommitteerden des konings in de Chineesche Comp: ieder

afzonderlijk aan zijne Natie als haar Hoofd voorgesteld

hebbende gemelte offieceeren haare Actem met dankbaar„

„heid geaccepteerd en plegtig beloofd haaren pligt getrouw

te zullen zijn.

430: wegens de menigte welke men nu heeft waar

van