closeTerug naar inventaris

Transcriptie

439

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de Gene„

naale Nederlandsche geoctroijeerde

Oostjndische Compagnie der stad en For„

tresse Malacca mitsgaders den Resporte

van diens

Nevens

Den Raad aldaar

Vll Edele Gestrenge Heer

24

Heeren

§33 Lodra ik in ervaring kwam dat de r

waar van Capitein Luitenant: Beandauw in

het extract uit zin gehouden Iournaal onder dato 13 febru

uarij b E: gewaagd behoorende tot de Equipagie van de ballo

waar van de Hoofden op den Kotter Tava Ligberon

hebben in het begine dar vijandelijke attaque van gemeld

balloor en nog zes andere vaartuigen, met den Sucthan

binnen deze Rivier gekomen waren in dat gemelde bal

„loor aan den hier domicilieerende Boeginees Bacha

toe behoorde heb ik terstond by den Koning geinsteerd da

voorsz: drie perzoonen, maar voor eenige dagen aan mij mogen

„ten werden overgegeven ten einde hun in het verhoorte

kunnen neemen, en dat hun daar na weder aan de ordre

van zyn Hoogheid zou laten uetleveren, tot dat hier over

met de geeerde beveelen van den in hoofde dezes welgemel„

„ten Heer Gouverneur geminieerd Zdu zyn, heeft den

vorst daar in ook gereedelijk geconsenteerd, dog na ver„

„loop van eenige Dagen mi doen aanzeggen zoo als zijn

Hoogheid in de Jongste en trerke op den 26. passato mij zulks

ook