closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Timmerman in de Calculatie der benoodigde Houten tot par„

„len niet wel gegest heeft, heb ik den Gezaghebber Meijer

gecommitteerd de breeten der Revier te rheeten en de bereke„

„ning der nog manqueerende paalen te maaken die dezel

geschat heeft op 6 6.6 p:s Houten welke nu nog dienen ge„

„kapt en aangebragt te worden op den 22 en 25 passato heb

ik aan de Leveranciers uit s Comps Pakhuijs laten afgeve„

2918 lb Rijst om daar voor te leveren 180 p:s Houten tot de

Boom waar van reets 121. p:s aangebragt zijn, zullende

verder van myne zyde allen aandrang doen tot een poe„

„digen aan veer vvan het Hout intusschan naperd het aan

de Maleijers die in het kappen der Houtwerken en het

zoeken van Agar Agar voor de hier zynde twee Chineesch

Ionken haar bestaan vinden, tot S Heeren dienstin

niet gemakkelijk te krijgen zijn

§41. Den Gezaghebber van de bark de Standvas„

„tigheijd heeft de met de pantjallang Blit on herwaarts

gezonden dreg van dat kieltje behoorlijk ontvangen

§42 Gemelte bark met de vertimmering op den 27

Maart klaar gekomen zynde heb ik zo aan werkloon

als voor den inkoop van Kalk en olie betaald Rd: 293:6

blijkens overgaande onkostrekening, en welk bedraagen

ootmoedig verzoek dat uwel Edele Gestrenge en wel

Edelens ter afboeking gelieven te passeeren, nevens de

uit het Pakhuijs verstrekte 6 lb spijkers kostende ƒ —: 16:

§ 43. De bark de standvastigheid en den hoeker

Katwijk aan Zee vertrekken heden tot uwel Edele Gesthe

„ge en wel Edelens

544. Lodra ik den Maleijer welke aangenomen

heeft De roemhouten te leveren overredenkam de Geliven

500 p:s te gaan kappen zal ik hem ten dien einde uit„

„zenden en allen spoed daarmede tragten te maaken

§45. was ik geinformeerd geweest dat den Mandar„

„ees Tale zig met zijn padoeakan bij de zeven vaartuigens

bevonden

778